NGÀY HỘI KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

NGÀY HỘI KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
NGÀY HỘI KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
NGÀY HỘI KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
NGÀY HỘI KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
NGÀY HỘI KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
NGÀY HỘI KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
NGÀY HỘI KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
NGÀY HỘI KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
NGÀY HỘI KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
NGÀY HỘI KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
NGÀY HỘI KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
NGÀY HỘI KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
NGÀY HỘI KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
NGÀY HỘI KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
NGÀY HỘI KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
NGÀY HỘI KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
NGÀY HỘI KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
NGÀY HỘI KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
Tại Smart Life Station - 16 Huỳnh Văn Nghệ, Long Biên, Hà Nội.
Đang diễn ra với rất nhiều hoạt động:
- Thu gom rác tái chế
- Trao đổi đồ cũ
- Hội sách.
- workshop : làm đèn lồng, tô tượng, vẽ tranh bằng hoa, lá, cỏ...
- Biểu diễn văn nghệ.
Chỉ còn ngày mai 21/8/2022 nữa thôi.
Mời mọi người đến tham gia.