Bảo vệ môi trường không của riêng ai, kể cả các bạn nhỏ.

Bảo vệ môi trường không của riêng ai, kể cả các bạn nhỏ.
Bảo vệ môi trường không của riêng ai, kể cả các bạn nhỏ.
Bảo vệ môi trường không của riêng ai, kể cả các bạn nhỏ.
Bảo vệ môi trường không của riêng ai, kể cả các bạn nhỏ.
Bảo vệ môi trường không của riêng ai, kể cả các bạn nhỏ.
Bảo vệ môi trường không của riêng ai, kể cả các bạn nhỏ.
Bảo vệ môi trường không của riêng ai, kể cả các bạn nhỏ.
Bảo vệ môi trường không của riêng ai, kể cả các bạn nhỏ.
Bảo vệ môi trường không của riêng ai, kể cả các bạn nhỏ.
Bảo vệ môi trường không của riêng ai, kể cả các bạn nhỏ.
Bảo vệ môi trường không của riêng ai, kể cả các bạn nhỏ.
Bảo vệ môi trường không của riêng ai, kể cả các bạn nhỏ.
Bảo vệ môi trường không của riêng ai, kể cả các bạn nhỏ.
Bảo vệ môi trường không của riêng ai, kể cả các bạn nhỏ.
Bảo vệ môi trường không của riêng ai, kể cả các bạn nhỏ.
Bảo vệ môi trường không của riêng ai, kể cả các bạn nhỏ.
Bảo vệ môi trường không của riêng ai, kể cả các bạn nhỏ.
Bảo vệ môi trường không của riêng ai, kể cả các bạn nhỏ.
Dấu Chân Xanh rất vui khi đã được góp mặt bằng những sản phẩm tái chế.
Giới thiệu cho các bạn nhỏ biết rác các bạn nhỏ thu gom được làm thành những sản phẩm gì, ứng dụng như thế nào.